Cardiff
Friendly
Cardiff 5 v 5 Aberavon
30 September 1967 - Cardiff Arms Park, Cardiff
Aberavon

Match Report