Cardiff
Friendly
Cardiff 14 v 9 Aberavon
27 September 1969 - Cardiff Arms Park, Cardiff
Aberavon

Match Report