Cardiff
Friendly
Cardiff 22 v 16 Aberavon
25 September 1971 - Cardiff Arms Park, Cardiff
Aberavon

Match Report