Cardiff
Friendly
Cardiff 18 v 6 Aberavon
29 September 1973 - Cardiff Arms Park, Cardiff
Aberavon

Match Report