Pontypool
Friendly
Pontypool 17 v 18 Cardiff
23 October 1974 - Pontypool Park, Pontypool
Cardiff

Match Report