Cardiff
Friendly
Cardiff 18 v 6 Aberavon
24 September 1975 - Cardiff Arms Park, Cardiff
Aberavon

Match Report