Cardiff
Friendly
Cardiff 12 v 15 Aberavon
26 September 1987 - Cardiff Arms Park, Cardiff
Aberavon

Match Report